Kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá giữa học kỳ II, năm học 2018-2019

- Đánh giá tình hình tổ chức, quản lí chỉ đạo, tổ chức dạy học nhằm đạt mục tiêu về chuẩn kiến thức – kỹ năng các môn học Toán và Tiếng Việt; qua đó giúp giáo viên - học sinh tự đánh giá, tự điều chỉnh cách dạy - học và cách ôn luyện để học sinh tiến bộ hơn ở giai đoạn cuối năm.